ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Weboldal készítés Budapest – WebExchange Kft. teljes adatvédelmi nyilatkozatának megtekintése érdekében kérjük nyissa meg vagy töltse le a PDF dokumentumot az alábbi gombra kattintva.

Bármilyen adatkezelésbe is fog egy cég (például kezeli a honlapján, illetve a webáruházában megforduló látogatók személyes adatait, az ott regisztráltaknak hírlevelet küld, stb.), tevé- kenységéről előzetesen tájékoztatnia kell a látogatókat. Az adatvédelmi tájékoztató arra szol- gál, hogy a lehet ő legérthetőbb formában közölje az érintettekkel hogy ki, mire, mikor, hogyan és milyen célból használhatja fel az általuk szolgáltatott adatokat, valamint felvilágosítá st nyújtson a jogaikról és – bizonyos esetekben – a jogorvoslati lehetőségeikről.

Az előzetes tájékoztató tartalmát jogszabály határozza meg, ahogy azt is, hogy milyen tevé- kenységeket (pl. hírlevél küldés, direkt marketing célú levelezés, nyereményjáték szervezése) kell a tevékenység megkezdése előtt bejelenteni a hatóság adatvédelmi nyilvántartásába.

A mintában piros színnel jelölt részek tartalma a cég adatainak, tevékenységi körének megfe- lelően módosítandók, illetve amennyiben nincs rá szükség (pl. nyereményjáték, direkt marke- ting adatkezelés, engedélyköteles tevékenység megnevezése és az engedély száma, stb .), ab- ban az esetben kitörlendő, pár dolgot én is kiemeltem pirossal ezeket nagyon pontosan kö- vetni kell (törlési kérések/adatvédelmi megbízott/kikvagyunk)

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint szolgál- tatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átlátha- tóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan szemé- lyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok keze- lése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, vé- letlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

Az Ön személyes adatai: Társaságunk az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rög- zítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk, webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

 1. Webexchange Kft.

  A Társaságunk székhelye: 1155 Budapest, Csillagfürt utca 3. Fsz. 3.

  A Társaságunk telephelye:

  A Társaságunk honlapja: www.webexchange.hu

  Kapcsolattartás: Laczkó B. Róbert

  Postacímünk: 1155 Budapest, Csillagfürt utca 3. Fsz. 3.

  Telefonszámunk: 0670 328 5161

  E-mail címünk: info@webexchange.hu

  Adószámunk: 26776084-2-42

  Cégjegyzékszámunk: 01-09-344216

  Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére / Tár- saságunk adatvédelmi tisztvisel őjének elérhetősége: Laczkó B. Róbert ; info@webexchange.hu

  Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Dotroll Kft.

  Cím: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

  Tel.: +36 – 1 – 432 – 3232

  Fax: +36 – 1 – 432 – 3231

  E-mail: support@dotroll.com

Az igénybe vett adatfeldolgozók:

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név

Cím

Tevékenység

Webexchange Kft.

1155 Budapest, Csillagfürt

utca 3. Fsz. 3.

Web-hoszting szolgáltatás

Dotroll Kft.

tárhely szolgáltatás

További szolgáltatásaink Budapesten a WordPress weboldal készítés szolgáltatáson kívül:

Kiemelt képek a WordPress weboldal készítés és a weboldal készítés Budapest témában: